dilluns, 19 de juliol de 2010

LOGS diumenge 18 de juliol de 2010

6220,00 0655 Mystery R, E, pop dance, funky 24222
6310,00 1503 Marconi R, E, pops, dance, Mr. Rock&roll, greets to listeners, ballad, bye bye 24232